dsfsd


รหัสไปรษณีย์ เขต แขวง
10510 คลองสามวา ทรายกองดิน
10510 คลองสามวา ทรายกองดินใต้
10510 คลองสามวา บางชัน
10510 คลองสามวา สามวาตะวันตก
10510 คลองสามวา สามวาตะวันออก